Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • AthenaCheck: AthenaDocs B.V., gevestigd aan de Herengracht 456, 1017 CA Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70084009 en bij de Belastingdienst bekend met BTW-nummer NL858133878B01, welke rechtspersoon producten en/of diensten (op afstand) aanbiedt aan consumenten handelend onder de handelsnaam AthenaCheck;
 • Wederpartij: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met AthenaCheck;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tussen AthenaCheck en Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand;
 • Opdracht: de dienst die op verzoek van Wederpartij wordt geleverd door AthenaCheck aan Wederpartij. Daaronder wordt in elk geval begrepen een Taalcheck of een Plagiaatcheck;
 • Taalcheck: het door een Editor controleren van een door Wederpartij aangeleverd document op taalfouten, structuur, lay-out, rode draad en bronnen;
 • Plagiaatcheck: het door middel van plagiaatcontrolesoftware van Turnitin controleren van een digitaal Document op de aanwezigheid van plagiaat;
 • Document: ieder document dat door Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan AthenaCheck beschikbaar worden gesteld. Waaronder, maar niet beperkt tot, scripties, essays, papers, schrijfopdrachten, brieven, werkstukken, literatuur- en bronnenlijsten in welke digitale vorm dan ook;
 • Minimumeisen: de minimale eisen van het door Wederpartij aan AthenaCheck aan te leveren Document;
 • Controletermijn: de uiterlijke datum, althans het tijdstip, waarop de Opdracht moet zijn afgerond door AthenaCheck;
 • Editor: de derde – zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon – welke door AthenaCheck wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van de Taalcheck of enige andere diensten;
 • Turnitin-software: de software die wordt gebruikt voor het uitvoeren van de Plagiaatcheck;
 • Bedenktijd: de wettelijke termijn van veertien dagen waarbinnen Wederpartij gebruik kan maken van haar herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de wettelijke mogelijkheid voor Wederpartij om een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten verkoopruimte zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen veertien dagen na de sluiting daarvan, zoals bedoeld in artikel 6:230o lid 1 onder a BW.

Artikel 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen AthenaCheck en Wederpartij komt tot stand doordat Wederpartij na het invullen en aanleveren van de benodigde (persoons)gegevens op de website van AthenaCheck klikt op de knop ‘Betaal’. Daarmee aanvaardt Wederpartij de Opdracht en accepteert zij de betalingsverplichting.
 2. AthenaCheck stuurt per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst. Deze bevestigingsmail dient uitsluitend als naslagwerk en is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 2a – Prijzen

 1. Prijzen, vermeld op de website zijn inclusief BTW.
 2. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie op de website(s) die AthenaCheck beheert.
 3. AthenaCheck behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften door AthenaCheck nodig wordt geacht.

Artikel 3 – De inhoud van de Overeenkomst

 1. AthenaCheck biedt tegen betaling taal- en plagiaatcheck-diensten aan voor scripties, proefschriften, essays, papers en andere academische teksten. AthenaCheck heeft een netwerk van professionele editors voor een Taalcheck. Deze editors worden ingezet om de ingediende teksten te controleren op taalfouten, structuur, lay-out, rode draad en bronnen. AthenaCheck gebruikt gerenommeerde software voor het uitvoeren van de Plagiaatcheck.
 2. Een Taalcheck helpt bij het verbeteren van de taal, spelling, structuur, lay-out rode draad en bronvermelding van een tekst. Een Plagiaatcheck ondersteunt bij het beperken van de hoeveelheid plagiaat in een tekst. AthenaCheck biedt geen garantie voor een bepaalde beoordeling – in welke zin en van welke aard dan ook – van een Document door onderwijsinstellingen of andere derden.
 3. AthenaCheck kan voorwaarden stellen aan een Document voor het in behandeling van een Opdracht. Als het Document niet aan deze voorwaarden voldoet, kan AthenaCheck de Overeenkomst niet uitvoeren. AthenaCheck kan in dat geval nimmer worden geacht in verzuim te zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 – De Taalcheck

 1. Indien de Opdracht een Taalcheck inhoudt, wordt – na de totstandkoming van de Overeenkomst – de Opdracht door AthenaCheck aan een Editor toegewezen.
 2. Wederpartij kiest een Controletermijn van 24 uur, 72 uur of 168 uur. De Controletermijn begint te lopen vanaf het moment dat door AthenaCheck volledige betaling is ontvangen.
 3. De tussen AthenaCheck en Wederpartij overeengekomen Controletermijn wordt door AthenaCheck aan een Editor gecommuniceerd. Een Editor is verplicht zich aan deze Controletermijn te houden. AthenaCheck heeft echter geen invloed op het werk van een Editor, waardoor AthenaCheck jegens Wederpartij niet verantwoordelijk is voor (de gevolgen van) het niet halen van de Controletermijn.
 4. De Minimumeisen van een Document voor een Taalcheck zijn:
  1. Het Document moet aangeleverd worden in de meest recente versie van Microsoft Word;
  2. AthenaCheck controleert altijd of het Document van voldoende kwaliteit is dat een Editor op een normale wijze een Taalcheck kan uitvoeren. AthenaCheck heeft een volledige discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de beoordeling van de kwaliteit;
  3. Het Document moet authentiek zijn, in die zin dat het vrij moet zijn van plagiaat.
 5. Wederpartij heeft de mogelijkheid om tijdens het indienen van de Opdracht alle relevante feiten en omstandigheden aan een Editor te communiceren via het formulier op de website van AthenaCheck. Wederpartij heeft nadien geen mogelijkheid meer om te communiceren met een Editor. Het is niet mogelijk om na de totstandkoming van de Overeenkomst een Editor instructies te geven, vragen te stellen of aanvullende documenten in te dienen.

Artikel 5 – De Plagiaatcheck

 1. Voor de Plagiaatcheck maakt AthenaCheck gebruik van de software van Turnitin. Turnitin is software die gebruik maakt van een geavanceerd algoritme om plagiaat in ingediende teksten te detecteren door deze te vergelijken met een uitgebreide database van academische bronnen en internetbronnen.
 2. AthenaCheck heeft geen invloed op de resultaten van de Plagiaatcheck en draagt geen verantwoordelijkheid voor (de nauwkeurigheid van) de resultaten.
 3. De Controletermijn voor de Plagiaatcheck start vanaf het moment dat door AthenaCheck volledige betaling is ontvangen. De lengte van de Controletermijn wordt niet vooraf afgesproken en is afhankelijk van de drukte bij Turnitin. AthenaCheck heeft geen controle over de tijdsduur van de Plagiaatcheck. Derhalve draagt zij geen verantwoordelijkheid over de Controletermijn jegens Wederpartij.
 4. Indien de Controletermijn een periode van 24 uur overschrijdt, heeft Wederpartij de mogelijkheid om een verzoek tot terugbetaling van het factuurbedrag van de Overeenkomst in te dienen. AthenaCheck is uitsluitend verplicht dit verzoek in behandeling te nemen, indien de uitslag van de Plagiaatcheck nog niet door AthenaCheck is ontvangen. AthenaCheck dient te beoordelen of zij reden ziet om het factuurbedrag te restitueren.

Artikel 6 – Het gebruik en bewaren van Documenten

 1. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Wederpartij Documenten aan AthenaCheck ter beschikking stelt.
 2. Door Documenten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan te bieden aan AthenaCheck wordt door Wederpartij aan AthenaCheck automatisch een universele, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde, overzetbare en sublicenseerbare licentie verstrekt. Deze licentie geeft AthenaCheck de bevoegdheid om de Documenten te gebruiken in de breedste zin des woords, maar in ieder geval voor alles wat nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. De door Wederpartij aangeleverde Documenten worden door AthenaCheck bewaard voor maximaal 90 dagen na het einde van de Overeenkomst. De Documenten worden uitsluitend gebruikt voor adequate klachtafhandelingen en steekproefsgewijze kwaliteitscontroles van een Editor en de Turnitin-software.
 4. Om de Taalcheck te kunnen uitvoeren, moet een Editor het Document kunnen ontvangen en opslaan. AthenaCheck verstrekt op basis van de door Wederpartij aan haar verstrekte licentie zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, eenmalige sublicenties aan Editors. Direct na de afronding van de Taalcheck, is een Editor contractueel verplicht om het Document te verwijderen.

Artikel 7 – Het wijzigen van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt uitgevoerd door AthenaCheck op de wijze zoals door Wederpartij via de website van AthenaCheck is aangevraagd. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk en correct aanvragen van de Opdracht. AthenaCheck is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook, misverstaan of niet behoorlijk overkomen van de Opdracht van Wederpartij.
 2. AthenaCheck zal onverwijld contact opnemen indien voor het deugdelijk uitvoeren van de Overeenkomst een wijziging van de Overeenkomst is vereist. Indien Wederpartij geen medewerking verleend aan de voorgestelde wijziging is AthenaCheck gerechtigd de Overeenkomst, direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden. De schade die Wederpartij dientengevolge lijdt kan niet worden verhaald op AthenaCheck.
 3. AthenaCheck is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen en zonder op enige wijze in verzuim te geraken, verzoeken van Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst af te wijzen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht en ontbinding

 1. Het is voor Wederpartij niet mogelijk om de Overeenkomst na haar totstandkoming te ontbinden. Ontbinding door Wederpartij is slechts mogelijk op grond een van tekortkoming van de zijde van AthenaCheck die door opzet of grove schuld is veroorzaakt.
 2. Wederpartij bevestigt en begrijpt dat het verstrijken van de Controletermijn, geen aan AthenaCheck toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is. AthenaCheck heeft immers geen invloed op het al dan niet nakomen van de Overeenkomst voor de Controletermijn.
 3. Wederpartij heeft geen Herroepingsrecht. De uitsluiting van het Herroepingsrecht is noodzakelijk gezien het extreem resultaat gebonden karakter van de Opdracht en de onmogelijkheid van ongedaanmaking van een uitgevoerde Opdracht. Bovendien staat de korte Controletermijn een Bedenktijd in de weg.
 4. Wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van haar Herroepingsrecht zodra AthenaCheck is begonnen met de nakoming van de Overeenkomst. Wederpartij bevestigt door middel van akkoord met deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van haar Herroepingsrecht van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Betaling en aanmaningen

 1. Betaling geschiedt via de op de website van AthenaCheck gepresenteerde mogelijkheden. Wederpartij heeft de keuze uit iDeal, Mastercard, Visa, Paypal, Bancontract en Giropay. Beperkingen of wijzigingen in betalingswijzen zijn voorbehouden.
 2. Gelet op de korte duur van de Controletermijn acht AthenaCheck het noodzakelijk om direct na de totstandkoming van de Overeenkomst aan te vangen met de nakoming van de Overeenkomst. Het kan dus voorkomen dat AthenaCheck is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst voordat volledige betaling is ontvangen.
 3. AthenaCheck behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te schorten in geval van een gebrek in de betaling, ongeacht wiens schuld of hoe groot het gebrek is. AthenaCheck kan het resultaat van de Opdracht weigeren te delen met Wederpartij tot dat volledige betaling is ontvangen.
 4. Indien Wederpartij om welke reden dan ook niet volledig aan haar betalingsverplichting voldoet, zal AthenaCheck Wederpartij schriftelijk aanmanen tot betaling van het verschuldigde bedrag op het (elektronisch) adres van Wederpartij zoals dat door Wederpartij is doorgegeven aan AthenaCheck. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Wederpartij kan zich in en buiten rechte niet beroepen op de onjuistheid van de (adres)gegevens.
 5. Indien AthenaCheck Wederpartij aanmaant tot betaling, dient Wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen tien dagen na datum van aanmaning en op de wijze zoals aangegeven in de aanmaning.
 6. Indien betaling binnen tien dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal Wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen tien dagen te voldoen. Hierbij wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met een bedrag van ten minste vijf euro administratiekosten.
 7. Indien betaling binnen veertien dagen na het versturen van de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, wordt Wederpartij geblokkeerd op het bestelsysteem van AthenaCheck.
 8. Indien betaling door of namens Wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen de in het voorgaande lid gestelde termijn, draagt AthenaCheck haar vordering over aan een derde. Zij is daartoe reeds bevoegd vanaf het moment dat de eerste aanmaning onbeantwoord blijft.
 9. Indien AthenaCheck haar vordering ter incasso aan een derde overdraagt, komen alle daaraan verbonden kosten, van welke aard dan ook, voor rekening van Wederpartij. Onder deze kosten worden ook alle kosten van rechtsvordering in de breedste zin des woords begrepen.
 10. De na de eerste aanmaning door Wederpartij verrichte betalingen worden in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.
 11. De blokkering van Wederpartij op het bestelsysteem van AthenaCheck wordt zo spoedig mogelijk na volledige betaling van de hoofdsom en de verschuldigde (incasso)kosten opgeheven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. AthenaCheck is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit het gebruik van haar diensten, anders dan die schade die is ontstaan door opzet of grove schuld.
 2. AthenaCheck is jegens Wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet voor het verstrijken van de Controletermijn volledig nakomen van de Overeenkomst.
 3. AthenaCheck zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Opdracht binnen de Controletermijn wordt uitgevoerd door een Editor of Turnitin, maar zij heeft op hen geen directe invloed. Wederpartij wordt wel aangemoedigd om melding te maken in geval een Controletermijn verstrijkt voordat de Overeenkomst volledig is nagekomen.
 4. AthenaCheck is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar diensten en de uitvoering van een Opdracht inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door fouten van derden, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mails, defecten, virussen, vertragingen in de werking of transmissie van of storingen in de communicatielijnen.
 5. AthenaCheck is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als direct of indirect gevolg van het niet halen van een Controletermijn. Wederpartij draagt in het bijzonder zelf de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de termijnen waaraan zij bij onderwijsinstellingen dient te voldoen.
 6. AthenaCheck is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Plagiaatcheck. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving of reputatieschade. AthenaCheck is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de (resultaten van de) Plagiaatcheck.
 7. Voor zover AthenaCheck – al dan niet door opzet of grove schuld – aansprakelijk is voor enige schade is dat te allen tijde en in ieder geval beperkt tot tweemaal het factuurbedrag van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden en wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd – dan wel op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een toegankelijk manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. AthenaCheck is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Belangrijke wijzigingen zal AthenaCheck per e-mail delen met haar klantenbestand.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden en iedere Overeenkomst gesloten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien een individuele clausule uit deze Algemene Voorwaarden vervalt, buiten toepassing wordt gelaten of op enige andere wijze ongeldig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen onveranderd in stand.
 3. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden kunnen in eerste aanleg uitsluitend worden aangebracht bij de rechtbank Amsterdam, tenzij de wet in een bepaald geval exclusieve bevoegdheid uitsluit. In dat laatste geval is de rechtbank Amsterdam te allen tijde medebevoegd.