Privacy disclaimer

Privacy disclaimer

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van de dienstverlening van AthenaCheck. Deze aspecten komen terug in dit Privacy Statement en wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement brengen wij u daarvan op de hoogte.

Artikel 1 - Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Websitehttps://athenacheck.nl;
 3. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en onze diensten;
 4. Verantwoordelijke: AthenaCheck is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Herengracht 456, 1017CA Amsterdam. Per mail kunt u ons bereiken op info@AthenaCheck.nl;
 5. Persoonsgegevens: de in deze verklaring gespecificeerde informatie met betrekking tot de identificeerbare natuurlijke persoon;
 6. Document: ieder document dat door Gebruiker aan AthenaCheck beschikbaar worden gesteld. Waaronder, maar niet beperkt tot, scripties, essays, papers, schrijfopdrachten, brieven, werkstukken, literatuur- en bronnenlijsten in welke digitale vorm dan ook en ongeacht of het document volledig is.
 7. Editor: de derde – zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon – welke door AthenaCheck wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van de Taalcheck of enige andere diensten;

Artikel 2 – Veilige gegevensoverdracht

Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden goed beveiligd. Met de Secure Socket Layer (SSL) en HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden jouw gegevens versleuteld en maakt AthenaCheck gebruik van stabiele en veilige diensten en systemen.

Artikel 3 – Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op personen van wie AthenaCheck Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Alle personen die contact opnemen met AthenaCheck;
 • Alle personen die ons feedbackformulier/klachtenformulier invullen;
 • Bezoekers van de Website van AthenaCheck;
 • Klanten van AthenaCheck;
 • Ontvangers van e-mails van AthenaCheck;
 • Potentiële klanten met wie AthenaCheck contact heeft gehad of gaat hebben.

Artikel 4 – Het verzamelen van persoonsgegevens

 1. AthenaCheck verwerkt Persoonsgegevens van een Gebruiker die zijn verstrekt door een bezoek aan onze website, het gebruik maken van onze diensten, het lezen van onze e-mails en het opnemen van contact met ons.
 2. Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:
  1. Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening;
  2. Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn ingevuld op de Website of in formulieren die zich op de Website bevinden;
  3. Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens introductiegesprekken en evenementen;
  4. Documenten die door Gebruiker heeft ingediend via de Website en alle begeleidende teksten en informatie die hij via de Website bekend heeft gemaakt.
 3. Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze website en overige elektronische technologieën:
  1. Uw IP-adres;
  2. Uw gedrag ten aanzien van nieuwsbrieven en andere e-mails.
 4. Op jouw AthenaCheck-account slaan wij de volgende informatie van je op:
  1. Naam;
  2. Adres;
  3. Telefoonnummer;
  4. Bestellingen;
  5. Betaalwijze;
  6. E-mailadres;
  7. Facturen.

Artikel 5 – Het gebruik van Persoonsgegevens

 1. AthenaCheck gebruikt jouw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, welke in dit artikel uiteengezet worden.
 2. Jouw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwezenlijken van de (geautomatiseerde) diensten waartoe je ons de opdracht heeft gegeven.
 3. Jouw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten over nieuwe producten. Met deze berichten houden wij je op de hoogte over de uitbreiding en verbetering van onze diensten en producten.
 4. Jouw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het in standhouden van contact met jou over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te nemen producten.
 5. Jouw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het perfectioneren van onze producten en diensten. Om die reden kunnen wij je vragen een feedbackformulier in te vullen, deelname hieraan is uiteraard geheel vrijwillig.
 6. Jouw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Artikel 6 – Rechtsgrond voor het verwerken van Persoonsgegevens

 1. Wij verwerken nooit lukraak Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de in dit artikel uitgewerkte rechtsgronden.
 2. Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. De gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan door jou op ieder moment worden ingetrokken, neem hiervoor contact met ons op via info@AthenaCheck.nl.
 3. Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of op jouw verzoek vóór sluiting van een definitieve overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan wanneer je gebruik maakt van onze producten of diensten.
 4. Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.
 5. Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij jou onder meer uitnodigen voor bepaalde evenementen van AthenaCheck.

Artikel 7 – Verwerkende partijen

 1. Het kan voorkomen dat wij voor het verwerken van Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die in onze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten steevast een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners – zoals de Editors en Turnitin – deze overeenkomsten voldoen aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Voor onze geautomatiseerde Plagiaatcheck werken wij samen met Turnitin. Turnitin levert de plagiaatcontrolesoftware. De Documenten als een versleuteld bestand aan Turnitin aangeleverd. Niemand bij Turnitin kan de inhoud van het Document lezen. 
 3. Daarnaast hebben wij samenwerkingen met Editors. Deze Editors zijn zelfstandige personen aan wie wij een opdracht verstrekken. Wij hebben met hen afspraken gemaakt over het veilig gebruiken en verwerken van jouw Documenten. Alle Editors zijn verplicht een verwerkersovereenkomst te tekenen.
 4. Bij het versturen van mails en overig promotiemateriaal maken wij gebruik van diensten die worden aangeboden door Mailchimp.

Artikel 8 – Wijzigen en verwijderen van Persoonsgegevens

 1. Je heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van jouw Persoonsgegevens.
 2. Indien je gebruik wilt maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@AthenaCheck.nl, wij zullen jouw verzoek dan in beginsel binnen een maand verwerken.
 3. Ingeval jouw verzoek niet binnen een maand kan worden verwerkt, zullen we binnen die periode melden wat hiervoor de reden is.
 4. De in dit artikel beschreven informatie, wordt kosteloos verstrekt.

Artikel 9 – Doorgifte aan derden

 1. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om jouw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij jouw gegevens hebben verkregen. In beginsel delen wij jouw gegevens niet met andere partijen dan de Editors en Turnitin.
 2. Jouw Persoonsgegevens worden in beginsel niet gedeeld met andere bedrijven binnen de Pallas Athena Group. Als dit toch noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, zullen wij jou daarvan op de hoogte stellen.
 3. Jouw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de overeengekomen dienst.
 4. Jouw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van een aanvraag bij de Kamer van Koophandel, het Kadaster of een andere zakelijke organisatie.
 5. Jouw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.
 6. Jouw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor uitsluitend commerciële doeleinden van derden.

Artikel 10 – Bewaren van persoonsgegevens

Jouw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zo lang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld. Documenten die worden aangeleverd voor een Taalcheck worden maximaal 90 dagen na de volledige nakoming van opdracht bewaard. Dit is noodzakelijk voor het verbeteren van onze dienstverlening, een adequate klachtafhandeling en de kwaliteitscontroles van bijvoorbeeld de Editors of de Turnitin-software.

Bij het bewaren van jouw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeld in dit Privacy Statement is het daarnaast mogelijk om jouw toestemming voor het bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien je deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het vernietigen van al jouw opgeslagen Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Wijzigingen in dit Privacy Statement

AthenaCheck houdt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd, bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per mail op de hoogte brengen.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 11 mei