Argumentatie in een essay

Beargumenteren en weerleggen, zo doe je dat!

Een essay draait volledig om een bepaald standpunt. Om dat standpunt te onderbouwen, geef je diverse argumenten en licht je die toe, bijvoorbeeld met wetenschappelijk bewijs of eigen onderzoek. Daarnaast benoem je tegenargumenten en weerleg je die. Een goed essay valt of staat bij sterke argumenten en weldoordachte redeneringen. Hoe bouw je de argumentatie in een essay goed op?

Argumentatie in een essay: voor- en tegenargumenten

Bij de argumentatie in een essay is het belangrijk dat je zowel voor- als tegenargumenten geeft. Alleen op die manier kun je tot een weloverwogen conclusie komen. Je hebt je immers niet blind gestaard op de argumenten die voor jouw standpunt pleiten, maar hebt ook mogelijke kritiek op jouw standpunt met het juiste bewijsmateriaal onderuit gehaald.

In essays deel je minimaal twee argumenten voor je standpunt en één argument tegen je standpunt. Meestal ligt het aantal argumenten iets hoger. Gebruikelijk is dat je minimaal vijf argumenten geeft: drie argumenten voor je stelling en twee tegenargumenten.

In welke volgorde benoem je argumenten?

In een essay zal je altijd meerdere argumenten bespreken. Het is belangrijk dat je die in een logische volgorde presenteert. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Bespreek de argumenten per thema. Noem bijvoorbeeld eerst de milieutechnische argumenten en daarna de economische argumenten. Daarbij kun je voor- en tegenargumenten achter elkaar bespreken.
  2. Begin met de argumenten voor je standpunt en ga daarna in op de tegenargumenten.
  3. Zet de argumenten in chronologische volgorde van het moment waarop ze zijn opgekomen. Haal bijvoorbeeld eerst een argument dat voortkomt uit onderzoek uit 1990, later een argument uit 2005, etc.

Presentatie van de argumentatie in je essay

Gebruik een aparte paragraaf voor elk argument. De verschillende argument-paragrafen bouw je meestal op eenzelfde manier op. Je begint met één of twee kernzinnen waarin je het argument presenteert. Daarna geef je een korte toelichting op wat het argument inhoudt. Vervolgens lever je bewijs aan dat het argument klopt of weerleg je het argument juist met bewijsmateriaal dat tegen het argument ingaat.

De onderbouwing van je argument moet altijd sluitend zijn. Gebruik hiervoor bewijsmateriaal uit eerder onderzoek of uit eigen onderzoek. Benoem daarnaast feiten die je argument onderbouwen. Je kunt ook zelf logische redeneringen doen; als het voor de lezer maar goed te volgen is.

Geef bij tegenargumenten juist aan welke feiten, onderzoeksbevindingen of redeneringen dit argument onderuit halen. Welk bewijs kun je hiervoor geven? Trek ook een duidelijke conclusie over hoe die weerlegging jouw standpunt ondersteunt.

Hulp nodig bij je rode draad?

Het standpunt en de argumentatie in je essay vormen samen de rode draad van je verhaal. Twijfel je of jouw argumentatie helder is? Onze editors kijken het graag voor je na en kunnen je essay ook direct op spelling, taal en grammatica controleren. Zelfs 24 uur van tevoren kunnen we het essay nog voor je nakijken.