Wat is kwantitatief onderzoek en welke onderzoeksmethoden zijn er?

Bij kwantitatief onderzoek verzamel je cijfermatige gegevens. Zo kun je hypotheses of theorieën toetsen of gemiddelden of percentages uitrekenen. Het doel is vaak om tot conclusies te komen die je kunt generaliseren naar een grotere groep. Wat houdt kwantitatief onderzoek precies in en welke kwantitatieve onderzoeksmethoden kun je gebruiken? Daar leer je in dit artikel alles over.

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek is dus onderzoek waarbij je cijfermatige data verzamelt en analyseert. Je neemt bijvoorbeeld enquêtes af onder een grote steekproef om op basis van de antwoorden gemiddelden, percentages en patronen te achterhalen. Deze vorm van onderzoek doen is bedoeld om hypotheses of theorieën te bevestigen of verwerpen.

Kenmerkend voor kwantitatief onderzoek is het volgende:

 • De data die je verzamelt, zijn uit te drukken in cijfers of percentages.
 • Je doet vaak onderzoek onder een grote steekproef.
 • Je gaat met jouw onderzoek hypotheses of theorieën toetsen.
 • Het onderzoek is deductief: je toetst een theorie op basis van nieuw verzamelde data.
 • Vaak is het doel dat je de resultaten kunt generaliseren naar de gehele onderzoekspopulatie of naar een groter aantal gevallen.

Betekenis kwantitatief en kwalitatief

Kwantitatief onderzoek is het tegenovergestelde van kwalitatief onderzoek. Het belangrijkste verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek is dat je bij kwalitatief onderzoek geen cijfermatige data verzamelt. In plaats daarvan verzamel je data die zijn uit te drukken in woorden of observaties. Je neemt bijvoorbeeld een uitgebreid interview af bij een paar mensen uit de populatie om zo een diepgaand beeld te krijgen van een bepaald fenomeen.

Kwalitatief onderzoek is vaak kleinschaliger dan kwantitatief onderzoek. Ook is het doel anders. Je wilt niet zozeer een theorie bevestigen of ontkrachten, maar wilt juist een diepgaander beeld krijgen van een bepaald fenomeen waar nog weinig over bekend is. Door jouw data kun je patronen ontdekken en zo wellicht tot een theorie komen. Die theorie kun je eventueel later toetsen onder een grotere groep door kwantitatief onderzoek te doen.

Wat zijn kwantitatieve onderzoeksmethoden?

Voor kwantitatief onderzoek kun je kiezen uit een aantal onderzoeksmethoden. Dit zijn voorbeelden van geschikte onderzoeksmethoden:

 • Experiment: je onderzoekt door variabelen te manipuleren of controleren in een kunstmatige setting of er een verband bestaat tussen meerdere variabelen.
 • Enquête met gesloten vragen: je ondervraagt een grotere groep respondenten over jouw gekozen onderwerp via een vragenlijst. Daarbij stel je gesloten vragen, zoals multiple-choice-vragen of stellingen waarbij respondenten aangeven in hoeverre ze het ermee eens zijn.
 • Kwantitatieve observaties: je telt het aantal keer dat bepaald gedrag of een bepaald fenomeen voorkomt in een natuurlijke situatie. Zo kun je de observaties kwantificeren.

Kwantitatieve data-analyse

De gevonden kwalitatieve data ga je ook analyseren. Daarvoor gebruik je een vorm van kwantitatieve data-analyse (statistiek). Soms moet je eerst de data categoriseren of verwerken om statistische analyses te kunnen doen. Je moet dan bijvoorbeeld de antwoorden “helemaal mee eens” en “mee eens” elk een cijfer geven, zodat je gemiddelden kunt uitrekenen.

Voor de analyse kun je beschrijvende statistiek gebruiken. Daarmee reken je bijvoorbeeld gemiddelden en standaarddeviaties uit. Ook kan deze statistiek je helpen om grafieken of tabellen te maken en zo het fenomeen onder de onderzoekspopulatie te beschrijven.

Daarnaast bestaan er andere vormen van statistiek waarmee je relaties tussen variabelen kunt aantonen of hypothesen kunt toetsen. Bekijk je statistiekhandboek of vraag je docent om advies over de juiste statistische analyse.

Let op betrouwbaarheid en validiteit

Welke onderzoeks- en analysemethode je ook gebruikt, het is altijd belangrijk dat jouw methode valide en betrouwbaar is. Dat betekent het volgende:

 1. Je hebt de metingen op een consistente en zorgvuldige manier gedaan, waardoor de kans op toevallige meetfouten minimaal is. Dat maakt je onderzoek betrouwbaar.
 2. Je kunt aantonen dat je hebt gemeten wat je wilde meten, en dat jouw meetwijze passend is voor het meten van deze variabelen. Je onderzoek is dus valide.

Let op: er bestaan verschillende soorten betrouwbaarheid en verschillende soorten validiteit. Kijk van tevoren welke daarvan op jouw onderzoek van toepassing zijn. Bespreek in het methodehoofdstuk van je scriptie wat je hebt gedaan om de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek te garanderen.

De voor- en nadelen van kwantitatief onderzoek

Besluit je om kwantitatief onderzoek te doen? Dan heeft dat een aantal voordelen:

 • Het onderzoek is nauwkeurig, omdat je gestructureerd en vaak zelfs volgens een bepaald protocol te werk gaat.
 • De resultaten zijn makkelijker te generaliseren, omdat je onderzoek kunt doen onder een grote steekproef op een consistente manier.
 • Je onderzoek is repliceerbaar. Je pakt het verzamelen van data op een gestructureerde manier aan, waardoor anderen het onderzoek op dezelfde manier opnieuw kunnen uitvoeren.
 • Je kunt aantonen of een hypothese wel of niet klopt op basis van je verzamelde data.
 • Jouw resultaten zijn eenvoudiger te vergelijken met die van anderen.

 

Er kleven ook mogelijke nadelen aan kwantitatief onderzoek. De nadelen zijn als volgt:

 • Je hebt geen diepgaand inzicht in waarom respondenten bepaald gedrag vertonen of een bepaalde mening hebben. De informatie is meer summier en algemeen. Voor diepgaander inzicht is kwalitatief onderzoek nodig.
 • Er is een kans op meetfouten, bijvoorbeeld als je steekproef niet representatief is of als respondenten een vraag verkeerd hebben geïnterpreteerd.
 • Je hebt kans dat je mogelijk relevante informatie laat liggen door je focus op bepaalde aspecten.
 • De setting waarin je het onderzoek afneemt, is soms wat onnatuurlijk. Dat geldt bijvoorbeeld als je onderzoek doet in een laboratorium of als je mensen onder toezicht een enquête laat invullen.

Meer lezen over onderzoeksmethoden?

In onze kennisbank vind je ook een uitgebreid overzicht van de verschillende onderzoeksmethoden. Daarnaast kun je meer lezen over de onderzoeksopzet, een onderzoeksplan en de diverse onderzoeksbenaderingen. Lees vooral verder in onze kennisbank om goede methodekeuzes te kunnen maken voor jouw scriptieonderzoek.