Interviews voor je scriptie

Alle info op een rij

Staan er voor jouw scriptie interviews op de planning? Daar komt het nodige bij kijken. Zo moet je bepalen wat voor soort interview je afneemt. Je moet goede vragen opstellen. Ook kies je een passende transcriptiemethode en ga je de interviews op de juiste manier in je scriptie verwerken. Hoe je dat allemaal goed aanpakt? Hier vind je alles wat je moet weten over interviews voor je scriptie afnemen en verwerken.

Interviews voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

Interviews zijn een geschikte vorm van dataverzameling bij zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

 • Kwantitatief onderzoek draait om cijfers en het toetsen van hypothesen.
 • Bij kwalitatief onderzoek ga je vooral in detail meningen, ervaringen en ideeën verzamelen om een concept volledig te begrijpen.

Bij kwalitatief onderzoek zie je meestal open vragen, omdat die tot rijke data leiden. Bij kwantitatief onderzoek komen gesloten vragen vaker voor.

Welke soorten interviews zijn er?

Grofweg kunnen we een paar soorten interviews onderscheiden. Het meest gebruikelijk zijn deze interviewvormen:

 • Gestructureerde interviews: je volgt een strak interviewschema op met een vaste vragenvolgorde, zodat alle interviews op exact dezelfde manier plaatsvinden.
 • Semi-gestructureerde interviews: je bereidt de vragen voor, maar kunt tijdens het gesprek van je voorbereiding afwijken (bijvoorbeeld als je wilt doorvragen).
 • Ongestructureerde interviews: van tevoren heb je alleen een topiclijst opgesteld met onderwerpen waarnaar je wilt vragen; de vragen die je wilt stellen zijn nog niet bekend.
 • Focusgroep: je laat een groep mensen met elkaar in gesprek gaan over een onderwerp en bent daarbij degene die de vragen stelt en het gesprek stuurt.
 • Groepsinterview: je interviewt meerdere mensen tegelijk over diverse onderwerpen, waarbij de focus meer ligt op de interactie tussen jou en de geïnterviewden dan dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan.

Respondenten werven

Om interviews te kunnen afnemen, moet je uiteraard mensen bereid vinden om geïnterviewd te worden. Soms heb je voldoende aan één of twee interviews, bijvoorbeeld bij een case study. Daarnaast zijn er onderzoeksmethoden waarbij je een groter aantal interviews moet afnemen. Het hangt van je onderzoeksdoel en onderzoeksvraag af welk aantal interviews ideaal is.

Hoe meer interviews je afneemt, hoe beter de betrouwbaarheid en validiteit van je resultaten. De kans is dan groter dat jouw onderzoeksresultaten een goed beeld geven van de werkelijkheid.

Overleg van tevoren met je scriptiebegeleider hoeveel interviews voor jouw onderzoek ideaal is. Houd daarbij rekening met de tijdsplanning. Het aantal interviews moet natuurlijk wel realistisch zijn binnen de tijd die je hebt om respondenten te verzamelen en interviews af te nemen.

Stappenplan interview afnemen

Voor het afnemen van een interview doorloop je een aantal stappen. Daarbij is een goede voorbereiding heel belangrijk. Ons stappenplan interview afnemen helpt je om dit goed aan te pakken. Doorloop deze 6 stappen:

 1. Kies het soort interview.
 2. Bereid het interview voort.
 3. Oefen met je interviewtechnieken.
 4. Start het interview op de juiste manier.
 5. Neem het interview af.
 6. Transcribeer het gesprek.

Goede interviewvragen stellen

Een goed interview valt of staat bij de kwaliteit van de interviewvragen die je stelt. Neem dus de tijd om goede en heldere vragen op te stellen. Deze tips voor interviewvragen formuleren helpen je daarbij.

Let bijvoorbeeld op het volgende:

 • Stel niet-sturende vragen. Wees objectief in je vraagstellingen om sociaal-wenselijke antwoorden te voorkomen.
 • Wees zo duidelijk mogelijk in je vraagstelling. Houd de vragen kort, wees concreet, vermijd jargon en stel maar één vraag per keer.
 • Stel de vragen in een logische volgorde. Dit kan bijvoorbeeld een chronologische volgorde zijn als je mensen vraagt om een gebeurtenis te beschrijven. Een andere optie is dat je begint met vragen over het probleem en de oorzaken ervan en later vragen stelt over een mogelijke oplossing.

Maak een goede afweging tussen open en gesloten vragen. Met open vragen krijg je rijkere antwoorden; met gesloten vragen zijn de antwoorden beperkter, maar zijn de antwoorden wel beter vergelijkbaar.

Hoe kun je interviews transcriberen?

Om de interviewdata te analyseren, coderen en gebruiken in je scriptie, moet je de interviews transcriberen.

Wij zetten in ons artikel over interviews transcriberen de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Lees hier bijvoorbeeld welke transcriptiemethoden er bestaan en welke software je leven een stuk makkelijker maakt. Ben je bereid een klein bedrag te betalen? Dan kun je het transcriberen eventueel uitbesteden.

De interviews in je scriptie verwerken

Als het goed is, komen uit de interviews voor je scriptie interessante bevindingen voort. De data uit de interviews in je scriptie verwerken doe je als volgt:

 • Beschrijf in het methodehoofdstuk hoe je de interviews hebt afgenomen. Geef bijvoorbeeld de interviewvorm aan, leg uit hoe je tot de vragenlijst bent gekomen en beschrijf de uitkomsten van een eventuele pre-test.
 • Vat in het resultatenhoofdstuk de belangrijkste resultaten uit de interviews samen. Verwijs naar de interviewdata door gebruik te maken van citaten of parafrases. Wellicht heb je voor de data-analyse iets aan de verschillende modellen voor je scriptie, zoals de risico-analyse of SWOT-analyse.
 • Geef in de conclusie antwoord op je onderzoeksvraag op basis van de interviewdata (en eventuele andere onderzoeksmethoden of bronnen).
 • Vertel in de discussie wat je hebt gedaan om de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek te garanderen. Benoem hier ook mogelijke beperkingen van de gekozen interviewmethode.
 • Zet de interviewtranscripten in de bijlagen. Ook kun je in de bijlage de vragenlijst of topiclijst opnemen die je hebt gebruikt. Verwijs hiernaar in de lopende tekst in je scriptie.

Twijfel je of je de interviewdata op de juiste plek in je scriptiestructuur een plek hebt gegeven? De editors van AthenaCheck kijken je scriptie graag voor je na op structuur, rode draad en/of taal en spelling. Zo weet je zeker dat je scriptie op dat gebied goed in elkaar zit.

Onze beste tips voor interviewtechnieken

De kwaliteit van je data is grotendeels afhankelijk van jouw kwaliteiten als interviewer. Wij helpen je graag om het interview zo goed mogelijk aan te pakken. Bekijk onze tips voor handige interviewtechnieken, zoals:

 • Luister meer dan dat je praat. Laat vooral de geïnterviewde aan het woord.
 • Vraag door als de geïnterviewde iets interessants zegt.
 • Stel vooral open vragen, omdat die rijkere data opleveren.
 • Formuleer je vragen neutraal, zodat je de geïnterviewde niet te veel stuurt richting een bepaald antwoord.
 • Wees duidelijk en concreet in je vraagstellingen.
 • Vermijd vakjargon.
 • Houd non-verbale signalen van de geïnterviewde in de gaten. Die zeggen soms meer dan duizend woorden. Je kunt daaruit bijvoorbeeld opmaken of iemand iets niet begrijpt en of de geïnterviewde geëmotioneerd raakt.