Theoretisch kader voor je scriptie

Wat moet je daarin bespreken?

Elke scriptie bevat een theoretisch kader. Hierin bespreek je bestaande literatuur, licht je begrippen en theorieën toe, en schets je zo een kader voor de rest van je scriptie. Wat moet er precies in je theoretisch kader komen te staan? Aan welke voorwaarden moet dit hoofdstuk nog meer voldoen? Bekijk onze handige checklist.

Wat is het theoretisch kader?

Na de inleiding van je scriptie (met daarin onder andere de probleemstelling en onderzoeksvragen) volgt het theoretisch kader. In dit kader bespreek je wat eerdere literatuur over jouw onderwerp zegt, definieer je belangrijke begrippen en laat je modellen zien die voor jouw onderzoek van belang zijn. 

Met je theoretisch kader geef je richting aan de rest van je scriptie. Ook laat je met het theoretisch kader zien dat dat je onderzoek (en de gebruikte methode daarvoor) gebaseerd is op inzichten en modellen uit de wetenschap. 

Wat staat er in het theoretisch kader van je scriptie?

Het is belangrijk om in het theoretisch kader van je scriptie in elk geval:

  • de belangrijke begrippen te definiëren (bijvoorbeeld de begrippen die je in je onderzoeksvragen benoemt);

  • de eventuele samenhang tussen de begrippen te beschrijven;

  • bestaande theorieën en modellen toe te lichten over jouw onderzoeksonderwerp;

  • aan te geven waarom je bepaalde theorieën en modellen wel of niet in je onderzoek gebruikt;

  • de resultaten uit relevant eerder onderzoek naar jouw scriptie-onderwerp te beschrijven;

  • te benoemen hoe jouw onderzoek aansluit op bestaande literatuur;

  • je hypothesen te formuleren (als je die hebt).

Het theoretisch kader is bij wetenschappelijk georiënteerde scripties ook bedoeld om beschrijvende onderzoeksvragen te beantwoorden. Denk daarbij aan een vraag als ‘Wat houdt een pestprotocol in?’ of ‘Wat is het verband tussen merkbekendheid en omzet?’. 

Check van tevoren goed bij je begeleider wat de verwachtingen zijn voor het theoretisch kader in jouw scriptie. Dan kun je dat als uitgangspunt nemen bij het schrijven van je scriptie.

Hoe bespreek je literatuur in je theoretisch kader?

Je bent waarschijnlijk niet de eerste die onderzoek doet naar jouw scriptie-onderwerp. De belangrijkste bevindingen uit eerder onderzoek geef je een plek in je theoretisch kader. Door die bevindingen te beschrijven, laat je ook zien hoe jouw scriptie iets toevoegt aan de bestaande literatuur.

Bij het bespreken van literatuur geef je bijvoorbeeld aan waar onderzoekers het over eens zijn en wat juist de verschillen tussen onderzoeksresultaten zijn. Ook bespreek je de theorieën en modellen die de onderzoekers hebben gebruikt en licht je eventueel iets toe over de gebruikte onderzoeksmethode. Geef ook aan waarom je bepaalde modellen en theorieën wel of niet gebruikt in je onderzoek.

Tip: let op je bronvermelding

Vergeet bij het verwijzen naar literatuur de bronvermelding niet. Refereer naar bronnen volgens de APA-stijl of, als je een rechtenstudie volgt, volgens de Leidraad voor juridische auteurs.

Verwijzen naar theoretisch kader

Er zijn vaak vanuit je opleidingen richtlijnen voor hoe lang je theoretisch kader moet zijn. Soms zijn er ook eisen qua opbouw, maar het kan ook zijn dat je daar wat vrijer in bent. Als de volgorde maar logisch is. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld je deelvragen één voor één in afzonderlijke paragrafen bespreekt of dat je aan elk belangrijke begrip een aparte alinea wijdt.

Hét perfecte voorbeeld van een theoretisch kader kunnen we je niet geven. Wel kun je op onze site diverse scriptievoorbeelden terugvinden. Zoek via de databases in dat artikel naar een scriptie uit jouw vakgebied om te ontdekken hoe een theoretisch kader eruit kan zien.

Benieuwd of jouw theoretisch kader compleet is?

Twijfel je of alle vereiste informatie in jouw theoretisch kader staat? De editors van AthenaCheck kijken het graag voor je na bij de structuurcheck. Dan krijg jij je scriptie zonder taalfouten en met feedback op de structuur terug, zodat je je scriptie straks compleet en taalfoutvrij kunt inleveren.